Umgängesdag på gården!

Söndagen den 9 juni hade vi en fantastiskt trevlig dag på gården. Många grannar kom och fikade, åt korv och lärde nog känna nya grannar. Våra fina musikanter Kenneth med kollega spelade sommarmusik.

Trevlig sommar önskar vi i styrelsen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kom och umgås!

Söndagen den 9 juni kl 12.00 kör vi igång grillen och bjuder på korv. Njuter av trevlig levande musik och njuter av vår gård. Styrelsen kommer vara på plats om det finns
frågor eller funderingar.

Alla varmt välkomna!

/Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse Föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Brf. Flygsläpet kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma
Datum: 2019-05-15
Tid: 19:00
Plats: Gårdshuset

Dagordning

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gröna påsen

Vi vill påminna om de Gröna Påsarna som är avsedda för matavfall. De finns på Coop på Pilotgatan. Gröna Påsen är endast till för matavfall och slängs i vanliga sopnedkastet. Sorteringen sker sedan maskinellt på återvinningsstationen.

Vill du veta mer klicka på länken här>>

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Relining, sista etapp

Bostadsrättsföreningen har beslutat att renovera avloppssystemet i fastigheten och har gett DaKKI Entrepenad AB uppdraget att utföra arbetet. Nu startar Etapp 6 där arbetet fortsätter med gemensamma ledningar i bottenplattan. Arbetet kommer att påverka samtliga boende på Fallskärmsgatan 9 och Segelflygsgatan 12 samt Skarpnäcks Allé 60.
Arbetet kommer att starta under vecka 19, 6 maj 2019 och pågå fram till vecka 26, 28 juni 2019 och innebär en så kallad relining (rörförnyelse) av gemensamma avloppsledningar med tillhörande anslutningar i kök och badrum och wc i bottenplan.
En preliminär tidplan kommer att sättas upp i trapphusen på 9, 12 och 60. Arbetet kommer att fördelas i olika etapper vilket innebär att avstängningen är fördelat enligt följande:
v.19 – Tvättstugan/Lokalen.
v.20-21 – Fallskärmsgatan 9.
v.22-26 – Skarpnäcks Allé 60 och Segelflygsgatan 12.

Vänligen respektera avstängningen då en spolning förstör reliningen och kan leda till förseningar och extra kostnader.
Ni kommer att ha tillgång till dusch och toalett i gårdshuset samt en dusch/toavagn som kommer att vara uppställd vid affären mot tunnelbanan, på Skarpnäcks Allé. Vidare kommer torrtoaletter att ställas ut i varje lägenhet samt utslagsbackar på loftgångarna för diskvatten på Skarpnäcks Allé 60. Dakki kommer preliminärt att behöva tillträde till lägenheter på bottenplan och 1 tr. Dessa kommer att aviseras separat med anvisningar för nyckelhantering mm. Övriga lägenheter kommer ej att beträdas.
Arbete kommer att ske i lokaler på bottenplan på Fallskärsgatan 9 och Skarpnäcks Allé 60. Mer information kommer att aviseras direkt till dessa.
Arbetet kommer att under vissa tider ha störande ljud från t ex rensning och kompressorer.
För frågor maila johan.mikkelsen@dakki.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TVÄTT AV LOFTGÅNGARNA

I år tvättar vi loftgångarna, både golv och räcken. Detta kommer starta under första veckan av april med hänsyn till väder och vind. Det kommer utföras med högtryckstvätt vilket gör att det sannerligen kommer skvätta på fönster. Är fönsterna i behov av tvätt efteråt görs det av er boende själva.

Påminnelse. Vi arbetar kontinuerligt med SBA, Systematiskt Brandskydds Arbete, det innebär bland annat att alla är skyldiga att tillse att loftgångarna alltid är tomma.  Är olyckan framme behöver alla få möjlighet att komma ut ur fastigheten. Därför är det viktigt att alltid påminna varandra om detta.

Trevlig vår och rena balkonger:)

Vänligen / Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Strul med koder till våra trapphus

Nu har alla fått lappar att koderna skulle bytas 2019-03-07, först en felaktig lapp med samma kod som tidigare, sedan en lapp med de nya koderna som nu inte heller blivit programmerade.
Servicecenter har blivit uppmärksammad om detta så vi får hoppas att det blir åtgärdat nästa vecka.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Trapphuset är utrymningsväg och får ej blockeras!

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar med mera i trapphus, loftgångar och andra allmänna utrymmen. Detta på grund av att vid en eventuell brand är detta utrymningsvägar, och INGET får stå i vägen. När röken tar plats ser du ingenting och behöver komma ut så fort som möjligt. Står det saker i vägen kan det vara stora hinder i dessa situationer.

Vi har en lag som kräver att vi håller oss till ställda villkor för brandskydd. (2003:778, om skydd mot olyckor 2 kap 2 §) Det innebär bland annat att vi som förening behöver utföra ett arbete i preventivt syfte. Styrelsen går kontinuerligt igenom alla husen genom att besöka samtliga utrymmen och kontrollerar brandsäkerheten. Det kallas för SBA, Systematisk Brandskydds Arbete. Såhär står det bland annat i lagen: Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Men detta innebär också att både hyresgäster och lägenhetsinnehavare samt fastighetsägare och bostadsrättsförening har ett ansvar för efterlevnad av lagen.

Därmed, inget får stå i våra allmänna utrymmen, men framförallt, skulle olyckan vara framme kan det vara en stor fara om hinder finns.

Fråga gärna oss i styrelsen om det finns frågor eller funderingar om det här. Vi finns alla på styrelsen@flygslapet.se.

För mer info se nedan länkar:

Vad är SBA?

Brandsäkerhet i hemmet.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stormskador på våra tak

Nattens oväder gav upphov till skador på våra tak där en del takplåt lossnat och blåst ned. Mot Segelflygsgatan har varning satts upp som visar risk för ras eftersom en takplåt där har stor skada.
LV-plåt som vi har avtal med kommer att laga så fort som möjligt.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höjning av föreningens avgifter

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Flygsläpet har tagit ett beslut att justera föreningens avgifter med 2 % från och med kvartal 3 2019. Styrelsens beslut att justera avgifterna syftar till att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna utföra framtida underhåll på föreningens gemensamma byggnader. Då föreningens byggnad blir allt äldre så kommer kostnaderna för underhåll och renoveringar att stiga under de närmaste åren. Utöver underhållskostnaderna så är föreningen relativt högt belånad vilket gör att framtida räntehöjningar kommer att få en stor effekt på föreningens ekonomi och därmed vill styrelsen arbeta med amorteringar för att minska föreningens räntekänslighet.

Styrelsen har för avsikt att göra årliga justeringar av avgiften under de närmaste åren för att nå en lämplig avgiftsnivå. Storleken på dessa avgiftsändringar kommer att utvärderas årligen vid budgetarbetet.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar