Korta vattenavstängningar Måndag 24/5

Under Måndagen från ca. 09:00 till 15:00 kommer vattnet att vara avstängt av och till för boende vid Fallskärmsgatan 1, Segelflygsgatan 10 och 12 samt Skarpnäcks allé 60. För boende vid Fallskärmsgatan 9 och 13 är det endast varmvattnet som påverkas.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Korta vattenavstängningar Måndag 24/5

Störningar i varmvattenproduktionen

Vi har startat upp ett arbete i undercentralen Segelflygsgatan 12. På grund av ålder och korrosion är det nu nödvändigt att göra ett större underhållsarbete på anläggningen. Alla lägenheter som tillhör huskroppen mot Skarpnäcks allé påverkas.

Tisdag 18/5 på morgonen från ca. 08:30 kommer varmvattnet att vara avstängt några timmar. När varmvattnet åter kommer igång så blir det utan varmvattencirkulation, det betyder att man ibland, speciellt på morgonen, kan behöva spola en bra stund innan vattnet blir varmt i kranen.

Störningen med förlorad varmvattencirkulation kommer att kvarstå en dryg vecka, sedan ska allt fungera som vanligt igen.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Störningar i varmvattenproduktionen

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

HSB bostadsrättsförening Flygsläpet kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra stämman.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman och att utomstående ska ha rätt att närvara.

Datum/tid: 2021-05-19 / 19:00 – 21:00
Plats: Videokonferens med ZOOM samt möjlighet till poströstning

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Videokonferens

Instruktion för deltagande vid stämma via videokonferens se:
Instruktion videokonferens 2021

För deltagande vid stämman via ZOOM videokonferens måste medlem meddela sitt deltagande senast 2 timmar innan stämmans öppnande. Anmälan ska ske via e-post till styrelsen@flygslapet.se Anmälan ska innehålla namn på röstberättigad medlem, adress samt lägenhetsnummer.

En inbjudan med länk som direkt ansluter till mötet kommer att skickas till den avsändaradress som användes vid anmälan om deltagande ca. 30-15 innan mötets öppnande.

Det rekommenderas att deltagare installerar nödvändig programvara/app och testar att bild och ljud fungerar i god tid innan stämman. Läs också den instruktionen som publicerats på hemsidan, vid problem kontakta styrelsen för hjälp via e-post.

Årsbokslut med blankett för deltagande via ombud hittar ni här

Poströstning

Instruktion för poströstning samt poströstningsformulär se:
Postrostningsformular 2021

Medlem kan beställa utskrivet poströstningsformulär av styrelsen. Formuläret ska lämnas i brevlådan i gårdshusets foaje senast 2 timmar innan stämmans öppnande. Poströster som inkommit senare räknas som ogiltiga.

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Information inför Föreningsstämman 2021

En Tillfällig lag medger att stämma genomförs genom elektronisk
uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta
efter beslut av styrelsen. 

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra stämman.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman och att utomstående ska ha rätt att närvara.

Ordinarie föreningsstämma är planerad till 2021-05-19. Kallelse kommer att distribueras på vår hemsida flygslapet.se samt via anslag i samtliga trapphus senast två veckor innan stämman.

Information om elektronisk uppkoppling

Den elektroniska uppkopplingen kommer att göras via videokonferenssystemet ZOOM. Det fungerar med de flesta datorer, smarta telefoner och pad oavsett märke eller operativsystem. Till kallelsen kommer detaljerad information om hur och när uppkoppling till videokonferensen sker. Det är också möjligt att kontrollera sin egen utrustning genom att använda Zoom testsida: https://arcada.zoom.us/test

Information om poströstning

Styrelsen ska utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprätta ett poströstningsformulär för de medlemmar som vill poströsta före föreningsstämman. Formuläret kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida i samband med att kallelsen går ut samt gå att beställa i pappersform från styrelsen.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses som närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Dagordningen

Dagordningen kommer att bifogas bifogas kallelsen. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. Nomineringar till styrelse eller valberedning ska ha inkommit till valberedningen, Åke Anderlid (e-post: ake.anderlid@gmail.com) senast 2021-04-27.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information inför Föreningsstämman 2021

Klotter i gårdshuset

Dörren till gårdshuset har inte alltid gått i lås när de som utnyttjat tvättstugan passerat. Problemet är nu åtminstone tillfälligt åtgärdat genom att grus vid tröskel tagits bort och låset har smörjts upp, men vi vill i alla fall uppmana alla som har ärende i gårdshuset att tillse att dörren går i lås. Någon har också utnyttjat tillfället genom att klottra i hall och toalett.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klotter i gårdshuset

Ett hållbart Skarpnäck – ett lokalt miljöinitiativ

En grupp boende i BRF Segelflygaren, har tagit initiativ till att organisera lokalt arbete för
att skapa ett miljövänligt och klimatsmart Skarpnäck.

Är ni intresserade så klicka: ”gräva där vi står”

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett hållbart Skarpnäck – ett lokalt miljöinitiativ

Information från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

Styrelsen för Sopsug i Skarpnäck vill att vi uppmanar alla till bra hantering av soporna nu när vår sopsugsanläggning är ur drift. De vill påminna om:

– Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna.
– Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda.
– Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl.
– Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket.
– Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp.

Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner, samma regler gäller även här:
– inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna.
– Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren.
– Blanda inte ihop fraktionerna.
– Håll det rent och fint i miljöstugorna.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

Mata inte fåglar på gården

På förekommen anledning vill vi påminna om att matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Föreningens ordningsregler finns att läsa på vår hemsida www.flygslapet.se

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mata inte fåglar på gården

Radonmätning kommer att ske i lägenheter under de närmaste månaderna.

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd kräver att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Radonmätningar ska utföras vart tionde år.

Mätdosor kommer att delas ut till boende som ansvarar att de placeras på rätt sätt enligt den instruktion som medföljer. Dosorna kommer efter ca 2 månader att samlas in, i samband med det så ska också lägenhetsinnehavare skriva på en försäkran att dosorna under mätperioden varit placerade på ett godkänt sätt.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Radonmätning kommer att ske i lägenheter under de närmaste månaderna.

Festlokalen är stängd för bokningar

På grund av de skärpta rekommendationer som gäller i samhället för att få ned Coronavirusets smittspridning har styrelsen beslutat att vi tills vidare inte tillåter bokning av festlokalen.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Festlokalen är stängd för bokningar