Kort stopp av fjärrvärme under tisdag 2020-03-24

Under tisdagen kommer en reparation att utföras i vår fjärrvärmecentral. Värmen till radiatorerna kommer att stängas under några timmar, varmvattnet blir däremot inte påverkat. Eventuell störning av lägenheternas värme kommer att bli liten och tillfällig.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motioner till årsstämman 2020-05-13

Styrelsen vill påminna om att motioner till årsstämman 2020-05-13 måste vara inlämnade till styrelsen före Februari månads utgång, 2020-02-29.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sopnedkasten får nu användas

Problemen med sopsugsanläggningen är inte helt lösta men den del som vi tillhör är åter i drift. Vi kan därför åter använda sopnedkasten men nya störningen i nära framtid kan inte uteslutas.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sopsugsanläggningen avstängd

Under en period kommer sopsugsanläggningen att vara avstängd för reparationsarbeten. Inkastluckorna i trapphusen kommer att stängas under tiden arbetet pågår. Kärl för sopor är placerade mellan gårdshuset och grovsoprummet.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Juleljus

Tänk på att släcka de tända ljusen nu i juletider.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

//Styrelsen

 

Bildresultat för juleljus

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cyklar på gården

För att få bättre ordning på gården så har övergivna och trasiga cyklar lappats med anmodan att ta hand om cykeln. Cyklar ska placeras i cykelbodar för de som har en sådan och i cykelställ när det är möjligt. Lappade cyklar som ej tagits om hand kommer att bortforslas efter 20 augusti.
Föreningen har nu också skaffat nya cykelställ med låsbyglar för totalt 26 cyklar, dessa är placerade vid Skarpnäcks allé 60 samt efter gången mellan trapphus och gårdshus.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Umgängesdag på gården!

Söndagen den 9 juni hade vi en fantastiskt trevlig dag på gården. Många grannar kom och fikade, åt korv och lärde nog känna nya grannar. Våra fina musikanter Kenneth med kollega spelade sommarmusik.

Trevlig sommar önskar vi i styrelsen!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kom och umgås!

Söndagen den 9 juni kl 12.00 kör vi igång grillen och bjuder på korv. Njuter av trevlig levande musik och njuter av vår gård. Styrelsen kommer vara på plats om det finns
frågor eller funderingar.

Alla varmt välkomna!

/Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse Föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Brf. Flygsläpet kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma
Datum: 2019-05-15
Tid: 19:00
Plats: Gårdshuset

Dagordning

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gröna påsen

Vi vill påminna om de Gröna Påsarna som är avsedda för matavfall. De finns på Coop på Pilotgatan. Gröna Påsen är endast till för matavfall och slängs i vanliga sopnedkastet. Sorteringen sker sedan maskinellt på återvinningsstationen.

Vill du veta mer klicka på länken här>>

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar