KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021

HSB bostadsrättsförening Flygsläpet kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra stämman.

Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras, antingen genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras genom elektronisk uppkoppling med möjlighet för medlemmarna att poströsta före stämman och att utomstående ska ha rätt att närvara.

Datum/tid: 2021-05-19 / 19:00 – 21:00
Plats: Videokonferens med ZOOM samt möjlighet till poströstning

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande

Videokonferens

Instruktion för deltagande vid stämma via videokonferens se:
Instruktion videokonferens 2021

För deltagande vid stämman via ZOOM videokonferens måste medlem meddela sitt deltagande senast 2 timmar innan stämmans öppnande. Anmälan ska ske via e-post till styrelsen@flygslapet.se Anmälan ska innehålla namn på röstberättigad medlem, adress samt lägenhetsnummer.

En inbjudan med länk som direkt ansluter till mötet kommer att skickas till den avsändaradress som användes vid anmälan om deltagande ca. 30-15 innan mötets öppnande.

Det rekommenderas att deltagare installerar nödvändig programvara/app och testar att bild och ljud fungerar i god tid innan stämman. Läs också den instruktionen som publicerats på hemsidan, vid problem kontakta styrelsen för hjälp via e-post.

Årsbokslut med blankett för deltagande via ombud hittar ni här

Poströstning

Instruktion för poströstning samt poströstningsformulär se:
Postrostningsformular 2021

Medlem kan beställa utskrivet poströstningsformulär av styrelsen. Formuläret ska lämnas i brevlådan i gårdshusets foaje senast 2 timmar innan stämmans öppnande. Poströster som inkommit senare räknas som ogiltiga.

Välkommen!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.