Kallelse till årsstämma i Brf. Flygsläpet

Tid och plats

Årsstämma söndag 15 maj 2011
Tid: 15:00 Plats: Gårdshuset

Dagordning årsstämma

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsen årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er
 16. Val av valberedning
 17. Val av distriktsombud och suppleant
 18. Övriga anmälda ärenden
 19. Stämmans avslutning

Motioner:

 1. Höjning av styrelsearvoden
 2. Grindar till återstående ingångar till innergården

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får bara företräda en medlem. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt.

Efter och i anslutning med årsstämman kallas styrelsen till konstituerande möte

Välkommen! Styrelsen för Brf. Flygsläpet

Det här inlägget postades i Föreningen. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *