Föreningen

Brf. Flygsläpet
Vår förening – med det fullständiga namnet ”HSB:s Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm” (769608-6458) – bildades i augusti 2002. Detta utgjorde ett förberedande steg för den ombildning som ägde rum den 1 april 2003 i samband med att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten Flygsläpet 1 från HSB. Ett villkor från HSB:s sida för att försäljningen skulle äga rum var att föreningen under tre år skulle fungera som en HSB-förening, vilket bland annat innebär att HSB finns representerad i föreningens styrelse samt att föreningen köper förvaltningstjänster från HSB (se nedan). Därför påminner också sättet att sköta den dagliga driften av fastigheten och gården till stor del om hur detta fungerade redan innan ombildningen.

Föreningen omfattar 85 lägenheter fördelade på 1 till 4 r o k. En minoritet av dessa kvarstår fortfarande som hyresrätter i och med att deras hyresrättsinnehavare i samband med ombildningen valde att inte anta erbjudandet om att köpa sina lägenheter. Den långsiktiga målsättningen är dock att samtliga lägenheter ska utgöra bostadsrätter. Utöver lägenheterna förfogar föreningen över nio lokaler vilka upplåts som hyresrätter. Föreningen kommer också inom en inte alltför avlägsen framtid att tillsammans med sina fem systergårdar vara delägare i en samfällighet i vilken den för gårdarna gemensamma värme- och vattenanläggningen.

Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

Föreningen ger ett informationsblad till alla nyinflyttade med grundläggande information och referenser så att man kan läsa mer.

Gemensamhetsgrupper
Vid sidan om det arbete som sker inom styrelsen strävar föreningen efter att bilda gemensamhetsgrupper som kan driva frågor som är angelägna för de boende. En sådan grupp kan till exempel arbeta med att arrangera sociala aktiviteter för de boende, jobba i externa nätverk för att förbättra identifiera sätt att minska störningar och vandalisering i närområdet etc. Gemensamhetsgrupperna stöds av föreningen genom att styrelsen beviljar ekonomiska medel till deras verksamhet. Om du som boende är intresserad av att starta en gemensamhetsgrupp, kontakta styrelsen så hjälper denna till med det initiala arbetet.

Gemensamma lokaler
I föreningen finns ett fåtal gemensamma lokaler. En av dessa är tvättstugan i gårdshuset, tvättstugan kan användas av samtliga boende och bokas i förväg med hjälp av en elektroniskt bokningsbricka. För användande av tvättstugan finns en uppsättning ordningsregler som ska iakttas för allas trevnad och för att minimera slitaget på utrustningen. Föreningen förfogar också över en gårdslokal i gårdshuset som kan hyras av dem som bor i fastigheten. Den inkluderar ett kök, vilket möjliggör matlagning. Vid användning av lokalen finns en uppsättningen ordningsregler som måste iakttas. Ytterligare en gemensam lokal är rummet för grovsopor.

Valberedningen
Inom ramen för föreningen verkar också en valberedning. Denna har en mycket viktig funktion att fylla då dess uppgift är att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag inom föreningen, till exempel till styrelseledamöter eller revisor. De boende som har förslag på kandidater för sådana uppdrag eller som själva är intresserade av att delta i det arbete som föreningen utför, bör framföra detta till en representant för valberedningen i god tid innan föreningsstämman, så att valberedningen och styrelsen vet vilka kandidater som finns till förfogande.

Föreningsstämma
I maj månad varje år hålls föreningsstämman, vilket fungerar som ett öppet möte för samtliga medlemmar i föreningen. Styrelsen kallar till föreningsstämman senast två veckor innan datumet då den ska hållas. Om en medlem önskar att behandla ett ärende på föreningsstämman skall detta skriftligen anmälas till styrelsen innan februari månads utgång.

Styrelsen
För att komma i kontakt med styrelsen skicka epost till adress:
styrelsen(at)flygslapet.se

Ingemar Liljestad (Ordförande)
Segelflygsgatan 10
070-611 9831

Greger Isaksson (Sekreterare)
Skarpnäcks allé 60
08-12295757
070-5135585

Gertrud Selin (kassör)
Fallskärmsgatan 9
08-724 27 46
0704-16 38 05

Eva Kentta (Vice ordförande)
Fallskärmsgatan 9
0762-06 97 41

Jennifer Lindqvist (HSB representant)
08-785 32 47

Årsredovisning
årsredovisning 2009
årsredovisning 2010
årsredovisning 2011
årsredovisning 2012
årsredovisning 2013
årsredovisning 2014
årsredovisning 2015
årsredovisning 2016
årsredovisning 2017
årsredovisning 2018
årsredovisning 2019
årsredovisning 2020

Protokoll årsstämma 2011
Protokoll årsstämma 2012
Protokoll årsstämma 2013
Protokoll årsstämma 2014
Protokoll årsstämma 2015
Protokoll årsstämma 2016
Protokoll årsstämma 2017
Protokoll årsstämma 2018
Protokoll årsstämma 2019
Protokoll årsstämma 2020
Protokoll årsstämma 2021

Ordningsregler
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! De ordningsregler som gäller i kvarteret Flygsläpet är dels allmänna påbud och förbud från myndigheter och lagtexter, och dels föreningsbeslut som baserats på tidigare erfarenheter och önskemål från de boende. Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger, altaner
Balkonger/altaner får inte användas för:
a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor, sängkläder mm.
c) grillning, om någon granne blir störd av grillröken. Använd i så fall grillplatsen på den stora altanen utanför Gårdslokalen.

Blomlådor mm skall placeras innanför balkongräcket. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

5. Rökförbud
Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.

6. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Tvättstuga
Föreningen har en tvättstuga i Gårdslokalen. Särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Se till att du följer reglerna!
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar och mopeder skall förvaras i cykelförråd eller i cykelställ. Endast rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. Cyklar får inte ställas utanför porten.

9. Gården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut.
b) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.
c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
a) Föreningen källsorterar avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet / källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
b) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
c) Grovsoprummet används för skrymmande avfall. (Ej hushållsavfall!) Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstation.

11. Källare och vind
På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke utan att ha fått placeringen godkänd av styrelsen.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

14. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss och tvättstuga.

Några exempel på vad lagen menar:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt.
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Ladda hem pdf för en instruktion hur du skall gå tillväga om problem med störning uppstår.>>
Samt en störningslogg>>

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid. Informera gärna dina kringboende några dagar innan du påbörjar något som kan medföra tillfälligt störande ljudnivåer, t ex ombyggnad eller fest. Under Blanketter finns ett anslag du kan sätta upp!

15. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Informera gärna dina kringboende några dagar innan du påbörjar något som kan medföra tillfälligt störande ljudnivåer, t ex ombyggnad eller fest. Under Blanketter finns ett anslag du kan sätta upp!

18. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.

Regler för repartion av lägenhet

1. Allmänt

Du har stor frihet som bostadsrättshavare att göra om i din lägenhet, även om du ju faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Faktum är att du är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten. Men du måste fråga styrelsen om lov när det gäller: ingrepp i en bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan.
Ingrepp i fasta elledningarna i din lägenhet ska utföras av behörig elektriker.

Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med tryckande fläkt. Alla förändringar som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum. En vattenskada i ett illa renoverat badrum eller en brandfarlig elinstallation kan drabba många i en bostadsrättsförening. Dessutom gäller inte försäkringen om inte arbetet utförts korrekt.

Förutom ventilationen och värmesystemet i lägenheten måste boende alltid fråga styrelsen när det gäller ombyggnader utomhus som inglasningar, markis, paraboler, ommålning av staket m.m. Anledningen till detta är att byggnadernas funktion inte får äventyras och att intrycket av vår förening inte får försämras.

Om du ska spika eller skriva längs golvsockeln eller vid tröskeln till entrédörr eller balkongdörr måste du förvissa dig om att du inte gör hål på värmerören som löper längs ytterväggarna runt hela lägenheten i bredare socklar (plast eller trä) eller under trösklar i yttervägg. Om du gör hål kan du orsaka svåra vattenskador. Förvissa dig alltid om att inga rör ligger i vägen.

Grundläggande regler för ombyggnad/förändring framgår av föreningens stadgar. Kontakta alltid styrelsen när du ska renovera badrum eller kök!

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i
portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på
kvällar eller nätter.

.2 Renovering av kök

Det är du själv som ansvarar för att byta ut vitvarorna och annan köksutrustning.

Ventilationen är en av de saker som man som boende aldrig får förändra utan att kontakta styrelsen. Man får inte täcka för eller byta ut ventilationsdonen som sitter i tak eller på vägg i badrum eller ovanför spisen i köket. Man får absolut inte byta ut ventilationskåpan över spisen mot en tryckande fläkt. Då förändrar man ventilationen i hela trapphuset så att luftflödena ändras hos grannarna. T.ex. kan övriga lägenheter drabbas av matos från grannarna. Kolfilterfläkt får monteras men inte med anslutning till husets ventilation.

Förändring av icke synlig rördragning av avlopp eller vatten kräver styrelsens godkännande. Förändring av rördragning ska utföras enligt gällande branschregler.

.3 Renovering av badrum

Styrelsen kräver att man renoverar sitt badrum enligt branschregler. Om du anlitar ett branschanslutet företag, renoverar de efter branschreglerna. Företaget du anlitar ska följa någon av följande sammanslutningars branschregler: BKR, GVK, Säker Vatten AB.
Vid byte av blandare är det viktigt att välja någon av typen mjukstängande, de bästa och de som varar längs är av märkena FM Matsson eller Mora. Blandare av sämre kvalitet kan också börja läcka kallvatten in i varmvattenrören vilket kan ge upphov till stora och svåridentifierade problem.
Styrelsen rekommenderar att man byter golvbrunn till en typgodkänd sådan eftersom våra badrum nu blivit så gamla att golvbrunnarna har tjänat ut. Föreningen ersätter medlemmen för utbytt golvbrunn om medlemmen använt sig av ett branschanslutet företag. Företaget ska då lämna ett kvalitetsdokument där det framgår att golvbrunnen är utbytt till en typgodkänd golvbrunn och att arbetet utförts enligt reglerna. Ersättning mot uppvisande av faktura och dokumenterat utfört arbete uppgår till max 3 Tkr för golvbrunn och max 2 Tkr för stick, totalt max 5 Tkr.
En tät tröskel ska också finnas så att vatten inte rinner ut ur badrummet utan i stället tar vägen ned i golvbrunn. Serviceluckan får inte tas bort eller täckas med kakel.
Gamla element eller handdukstorkar anslutna till varmvattencirkulationen (VVC) skall tas bort och ersättas av elektriska sådana. anslutningsrören mot varmvattencirkulationen måste ”pluggas” nära VVC så att inte stillastående vatten blir kvar i systemet. Vid eventuell vattenavstängning har du ansvar för att avisera de grannar som berörs. Avisering ska ske minst två dagar innan planerad avstängning.
Använd gärna denna blankett vid ansökan till styrelsen.

Blanketter
Fullmakt
Bulleranslag
Parabolavtal
Avtal om trädäck 20101119
Blankett renovering
Energideklaration

Avtal
Bredband IP-telefoni och TV

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *