Renovering av avlopp, Etapp 5

Bostadsrättsföreningen har beslutat att renovera avloppssystemet i fastigheten och har gett DaKKI Entrepenad AB uppdraget att utföra arbetet. Nu startar Etapp 5 där arbetet fortsätter med gemensamma ledningar i bottenplattan. Arbetet kommer att påverka samtliga boende på Fallskärmsgatan 1, 3, 5, 7 och Segelflygsgatan 10a, 10b och 10.

Arbetet kommer att starta under vecka 2, 2017 och pågå fram till vecka 6 och innebär en så kallad relining (rörförnyelse) av gemensamma avloppsledningar med tillhörande anslutningar i kök och badrum och extrawc i bottenplan.

En preliminär tidplan är uppsatt på Fallskärmsgatan 1 samt Segelflygsgatan 10. Det innebär att mellan v.3-6, så är avloppet helt avstängt. Vänligen respektera avstängningen då en spolning förstör reliningen och kan leda till förseningar och extra kostnader.

Ni kommer att ha tillgång till dusch och toalett i gårdshuset samt en dusch/toavagn som kommer att vara uppställd vid vändplan på Fallskärmsgatan. Vidare kommer torrtoaletter att ställas ut i varje lägenhet. Dakki ombesörjer hämtning och lämning av dessa. Dakki behöver tillträde till lägenheter på bottenplan och 1 tr. Dessa kommer att aviseras separat med anvisningar för nyckelhantering mm. Övriga lägenheter kommer ej att beträdas.

Arbetet kommer att under vissa tider ha störande ljud från t ex rensning och kompressorer.

För frågor maila johan.mikkelsen@dakki.se

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Statusrapport 5/12, reparation av avloppet

DAKKI entreprenören, rapporterar att reparation av avloppet och relining av stammar vid Fallskärmsgatam 11-13 följer plan.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

AKUT AVSTÄNGING AV AVLOPPET VID FALLSKÄRMSGATAN 11-13, VECKA 48-50!

Anlysarbetet av era avloppsledningar i bottenplattan visade att det är en akut brist på
Fallskärmsgatan 11-13. Problemet är att huvudledningen är skadad och kan föranleda
översvämning i framförallt bottenplan. Denna brist ska omgående åtgärdas och därför
kommer AVLOPP ATT VARA HELT AVSTÄNGT VECKA 48-50. DETTA
PÅVERKAR SAMTLIGA PÅ FALLSKÄRMSGATAN 11-13. DAKKI KOMMER ATT
GÖRA ALLT FÖR ATT AVLOPPEN SKA VARA I FULL FUNKTION INNAN HELGERNA
STARTAR.

Löpande information kommer att ges under arbetets gång.
Då avloppet kommer att vara avstängt kommer även de 3 stammar som kvarstår på
Fallskärmsgatan 13 att relinas. Detta för att minimera avstängningstider för de boende. De
lägenheter som påverkas av detta arbete är de som ligger vid hissen på Fallskärmsgatan 13.
Arbetet kommer att starta vecka 47, med början måndagen den 21 november kl.10.00.
För Er som bor i lägenheter som påverkas av reliningarbetet kommer att få en separat
avisering.

Preliminär tidplan
Vi beräknar att entreprenaden kommer att ta 4 veckor. Om det visar sig att avloppen är i så
dåligt skick att vi måste vidta ytterligare åtgärder, så kan det medföra en förlängning.
v.47 – Etablering av dusch/toavagn samt övrigt logistikarbete.
v.48 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan börjar. Relining
av stammar påbörjas.
v.49 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan. Relining av
stammar färdigställs.
v.50 – Avloppen avstängda – Reparationsarbeten av avloppen i bottenplattan färdigställs. :
Funktionskontroll av avloppen genomförs och dokumentering av utfört arbete. : Avloppen
sätts i bruk i slutet av veckan.

Att göra för dig som boende:
 DET ÄR YTTERST VIKTIG ATT NI RESPEKTERAR AVSTÄGNINGEN SÅ ATT
INGA ÖVERSVÄMNINGAR SKER UNDER ARBETETS GÅNG!
 IT IS IMPORTANT THAT YOU RESPECT THE CUTOFF OFF THE
SEWERSYSTEM SO THAT NO FLOODING WILL OCCUR WITH
WATERDAMAGES AS A CONSEQUENCE!

Kontaktperson Dakki:
Peter Sjögren: 073-625 37 71, mån – tor 07.00 – 18.00
Med vänlig hälsning
Johan Mikkelsen
DaKKI Entreprenad AB

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstdag på gården den 9 oktober!

Kom och lyssna på folkmusikgruppen Blomsterfolket.
Vi bjuder på grillad korv.
Vi umgås med alla grannar.
Vi hoppas även kunna göra lite nytta.
Vi träffas på söndag den 9 oktober.
Vi startar vid 12‐tiden!
Alla välkomna!
Styrelsen

27-sept2015

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi fortsätter med arbetet att snygga upp gården.

Under denna sommar har staket blivit reparerade och ommålade. De fasta träbänkarna har även de reparerats och fått en röd färg. Det som återstår för i år är träräckena på loftgångarna som ska slipas upp och oljas även i år.

De träräcken som hör till balkongerna får lägenhetsinnehavarna sköta själva. De som önskar olja in dem kan gärna köpa oljan i färgaffären på Skarpnäcks Allé så blir det samma olja vi använde när de slipades och oljades sommaren 2015.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

LW-plåt Sweden

LW-plåt har utfört den årliga besiktningen av våra tak. Några mindre fel upptäcktes och kommer att åtgärdas med start nu i maj.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Renovering av avlopp, etapp 3 klar

Relining av stammar, etapp 3, är nu klar. Vissa delar av stammarna var i så dåligt skick att rördelar var tvungna att bytas ut. Sista etapp, etapp 4, påbörjas i början av nästa år. De kvarvarande stammarna är filmade och undersökta och bedömningen är att vi inte får samma problem med dem som vi fick nu sist.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårstädning klar

Vårstädning av trapphus och gård är klar. På gården är gruset borttaget, asfalten sopad och rabatterna rensade. Den gamla sandlådan är också ersatt av stenplattor.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

OVK klart

Den obligatoriska besiktningen av ventilationen är klar och godkänd. Nästa OVK-besiktning är först om 6 år.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsstämma i Brf. Flygsläpet

Årsstämma tisdag 17 maj 2016
Tid: 19:00 Plats: Gårdshuset

Dagordning årsstämma
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av protokollförare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsen årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Val av distriktsombud och suppleant
18. Övriga anmälda ärenden
19. Stämmans avslutning

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får bara företräda en medlem. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt.

Efter och i anslutning med årsstämman kallas styrelsen till konstituerande möte

Välkommen! Styrelsen för Brf. Flygsläpet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar