Höstdag på gården den 9 oktober!

Kom och lyssna på folkmusikgruppen Blomsterfolket.
Vi bjuder på grillad korv.
Vi umgås med alla grannar.
Vi hoppas även kunna göra lite nytta.
Vi träffas på söndag den 9 oktober.
Vi startar vid 12‐tiden!
Alla välkomna!
Styrelsen

27-sept2015

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi fortsätter med arbetet att snygga upp gården.

Under denna sommar har staket blivit reparerade och ommålade. De fasta träbänkarna har även de reparerats och fått en röd färg. Det som återstår för i år är träräckena på loftgångarna som ska slipas upp och oljas även i år.

De träräcken som hör till balkongerna får lägenhetsinnehavarna sköta själva. De som önskar olja in dem kan gärna köpa oljan i färgaffären på Skarpnäcks Allé så blir det samma olja vi använde när de slipades och oljades sommaren 2015.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

LW-plåt Sweden

LW-plåt har utfört den årliga besiktningen av våra tak. Några mindre fel upptäcktes och kommer att åtgärdas med start nu i maj.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Renovering av avlopp, etapp 3 klar

Relining av stammar, etapp 3, är nu klar. Vissa delar av stammarna var i så dåligt skick att rördelar var tvungna att bytas ut. Sista etapp, etapp 4, påbörjas i början av nästa år. De kvarvarande stammarna är filmade och undersökta och bedömningen är att vi inte får samma problem med dem som vi fick nu sist.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårstädning klar

Vårstädning av trapphus och gård är klar. På gården är gruset borttaget, asfalten sopad och rabatterna rensade. Den gamla sandlådan är också ersatt av stenplattor.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

OVK klart

Den obligatoriska besiktningen av ventilationen är klar och godkänd. Nästa OVK-besiktning är först om 6 år.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsstämma i Brf. Flygsläpet

Årsstämma tisdag 17 maj 2016
Tid: 19:00 Plats: Gårdshuset

Dagordning årsstämma
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av protokollförare
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsen årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
17. Val av distriktsombud och suppleant
18. Övriga anmälda ärenden
19. Stämmans avslutning

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Ombud får bara företräda en medlem. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt kan rösta för sig själv samt för den medlem som företrädes genom fullmakt.

Efter och i anslutning med årsstämman kallas styrelsen till konstituerande möte

Välkommen! Styrelsen för Brf. Flygsläpet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brandvarnare

Hej.

Alla brandvarnare i hyreslägenheterna kommer inom kort att bytas ut. Mer information när utförandet kommer ske delges alla i god tid.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VÅR PÅ GÅRDEN!

Söndag den 15 maj kl 14.00 grillar vi korv, bjuder på kaffe och bulle ute på gården. Kom ut och träffa oss i styrelsen, träffa grannarna, sopa om det behövs, ansa träd, plantera lökar, umgås, ta upp frågor, lyssna på livemusik.
Alla varmt välkomna!

Styrelsen

grillning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Renovering av avlopp fortsätter enligt plan

Etapp 3 fortsätter enligt plan och i trapphusen finns information om vilka stammar och lägenheter som påverkas samt vilken tidsperiod som är planerad för respektive stam.
Arbetet innebär en störning för de boende som berörs eftersom vatten och avlopp blir avstängd för den tid som arbetet pågår för respektive stam. Information i trapphus och information som delas ut i brevlåda till de som berörs beskriver i detalj vad som gäller, vad man måste göra som boende för att säkerställa att Dakki får tillgång till lägenheterna, men också vilka möjligheter som ges för att man ska kunna leva så normalt som möjligt under tiden.
De boende i Skarpnäcks alle 60 som nu får stam 19 reparerad drabbas tyvärr av en lite längre störning. Stam 19 var i sämre skick än man uppfattat vid tidigare besiktning, därför behöver stammen kompletteras med en förstärkt relining i form av en extra infodring. Detta gör att man får vänta några extra dagar innan vatten och avlopp är i drift som vanligt.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar